Ochrona danych osobowych (RODO)

CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, jest firma
Sun Unicorn
251 Little Falls Drives
Wilmington, DE 19808
USA
prowadząca działalność jako Centrum Medycyny Ortomolekularnej im. Profesora Linusa Paulinga.
e-mail: biuro@ortmedis.eu, tel. (+48) 579 844 463

2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy procedury oraz środki mające to zapewnić.
W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszony/na w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania wywiadu medycznego.

3. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowany/na o podstawie i celu gromadzenia takich danych. Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywane w wywiadzie medycznym związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszej placówce. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

5. Twoje dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki newslettera, lub w innych celach niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez naszą placówkę, a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa np. nie zostanie wysłany do Ciebie newsletter, nie otrzymasz innych ważnych informacji.

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
a.) marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody.
b.) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.). Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f.) RODO.

8. Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.

9. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

10. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

11. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

12. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania